0. Definicje

0.1. Sprzedawca – Sklep internetowy Papu pod adresem www.epapu.pl należy do firmy Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku Paweł Jaśnicki z siedzibą we Wrocławiu 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP:8951935579, REGON: 021179712, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@epapu.pl, tel: 796 092 236

0.2. Serwis – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.epapu.pl

0.3. Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez Sprzedawcę lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

0.4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

0.5. Cookies – oznacza dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
0.6. Cookies Sprzedawcy – oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
0.7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Sprzedawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

1. Polityka prywatności

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych do Sprzedawcy dobrowolnie w ramach korzystania z usług Serwisu jest Biuro Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku Paweł Jaśnicki, z siedzibą we Wrocławiu, 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP: 8951935579, Regon: 021179712. Kontakt telefoniczny: 796 092 236; mailowy: kontakt@epapu.pl
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników uzyskane od Użytkowników w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika w celu:

  • realizacji i obsługi zamówień Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
    w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
    prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
    rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

1.4. Sprzedawca przetwarza następujące dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników:
a. Imię (imiona); b. Nazwisko; c. Adres e-mail; d. Numeru telefonu. e. Adres dostawy
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania, zawarcia umowy i jej wykonania.

1.5. Sprzedawca może przekazać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w tym:
Innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. bramka płatnicza, bank, kurier.

1.6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a. Czas niezbędny do realizacji umowy; b. Czas wykonywania obowiązków prawnych (np. przepisy podatkowe); c. Czas do momentu wyrażenia sprzeciwu; d. Czas do momentu wycofania zgody.

1.7. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo:
a. Dostępu do danych osobowych,
b. Sprostowania danych osobowych,
c. Usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.8. Media społecznościowe. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Sprzedawcy prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Sprzedawcy, w tym w celu promowania własnej marki, oferty. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają z regulaminu danego portalu.

2. Polityka Cookies.

2.1. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2.3. Sprzedawca wykorzystuje Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego przybliżonej lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

e. w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f. w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

g. w celu kierowania reklamy do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę Sprzedawcy podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google albo Facebook lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika;

h. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku Użytkownika.

i. Użytkownik, który po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chce, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinien usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

3. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą: adres e-mail: kontakt@epapu.pl, tel: 796 092 236