Regulamin sklepu internetowego Papu obowiązujący od 07.04.2020

1. Ogólne

Sprzedawca – Sklep internetowy Papu pod adresem www.epapu.pl należy do firmy Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku Paweł Jaśnicki z siedzibą we Wrocławiu 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP:8951935579, REGON: 021179712, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@epapu.pl, tel: 796 092 236

Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem epapu.pl

epapu.pl – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku Paweł Jaśnicki, w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny epapu.pl

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w Witrynie epapu.pl

Użytkownik – osoba fizyczna będąca odbiorcą usługi, która dokonała rejestracji Konta, przy czym warunkiem rejestracji Konta jest ukończenie 18 roku życia

Klient – każdy klient nabywający produkt w sklepie epapu.pl

Zakazuje się dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie

Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny

Korzystanie z Witryny oraz dostępnych za jej pośrednictwem usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności, przy czym warunki korzystania z poszczególnych usług za pośrednictwem Witryny może wymagać akceptacji Regulaminów szczegółowych danej usług.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu

2. Zakupy w epapu.pl

Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową epapu.pl

Usługi oferowane przez epapu.pl dostępne są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy. Aktualnie możliwe dostawy na terenie miasta Wrocław, miejscowości Bielany Wrocławskie oraz najbliższa okolica (do 20 km)

Z oferty epapu.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

W celu korzystania z oferty epapu.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta na epapu.pl Klient może usunąć konto w dowolnym momencie (kontakt w celu usunięcia e-mail: kontakt@epapu.pl, tel: 796 092 236).

Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

3. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej epapu.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

Rabat z tytułu wystawionego przez epapu.pl kuponu rabatowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.

4. Zamówienie

Zamówienie to akceptacja przez Klienta oferty epapu.pl przy wykorzystaniu strony epapu.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i dostawy.

Przyjęcie zamówienia Klienta, numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia zostanie potwierdzone poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy towary nie są dostępne danego dnia).

5. Produkty o zmiennej wadze

Ceny produktów o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso, ryby itp.) są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20% Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT.

6. Płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w epapu.pl w sposób określony na stronie epapu.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

płatność kartą online

płatność przelewem online

7. Dostawa

Koszt dostawy określony jest w procesie składania zamówienia.

Dostawa jest wykonana za pośrednictwem dostawców epapu.pl

Termin realizacji dostawy zależy od oczekiwań Klienta, od wskazanego miejsca dostawy.

Opłaty za dostawę różnią się w zależności od adresu dostawy.

Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji witryny epapu.pl „Dostawa”

Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

W zależności od podanego przez Klienta adresu dostawy, dostawy mogą być realizowane:

– jeżeli zamówienie zostanie zaksięgowane (w przypadku zamówień opłaconych z góry) do godziny 14:00 – dostawa może być w dniu zaksięgowanie w godzinach 18:00 – 22:00 albo dnia następnego w godzinach porannych;

– jeżeli zamówienie zostanie zaksięgowane (w przypadku zamówień opłaconych z góry) po godzinie 14:00 – dostawa może być następnego dnia w zależności od dostępnych terminów dostawy.

Dostawy przez Sprzedawcę są realizowane specjalnym PapuBusem, który zapewnia odpowiednie warunki przewożonym produktom spożywczym.

8. Nieobecność Klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy w terminie dostawy, pracownik epapu.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca epapu.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł.

9. Faktura

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

Przez złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłane na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji.

Klient upoważnia epapu.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

10. Odstąpienie od umowy

Konsument przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolny skuteczny sposób.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone, towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: 53-150 Wrocław, ul. Gajowicka 170/1

Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

11. Reklamacje i zwroty

W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z epapu.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z epapu.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przekazania do epapu.pl, drogą mailową na adres kontakt@epapu.pl Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu po dostarczeniu produktów klientowi z przyczyn leżących po stronie Klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podawania nieprawdziwych danych przez Klienta.

Sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

12. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

13. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku Paweł Jaśnicki z siedzibą we Wrocławiu 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP:8951935579, REGON: 021179712, kontakt@epapu.pl, tel: 796 092 236

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

– realizacji i obsługi zamówień, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;

– podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– statystycznych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych

Administrator nie będzie przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

– w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;

– w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;

– dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie epapu.pl prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez epapu.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@epapu.pl

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności epapu.pl